Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Wij nemen uw privacy zeer serieus en voldoen aan de AVG-richtlijnen. Ons privacy statement vindt u hieronder opgenomen in de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven en te downloaden.

Bij het aangaan van een overeenkomst met Tiny Slomp.nl – Lekker in je Vel, verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden & Privacy statement

Tiny Slomp.nl – Lekker in je vel

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent:Tiny Slomp, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;

Tevens leeftstijlcoach en gedragscoach. Hierna te noemen gewichtsconsulent/coach

Cliënt:                       de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding

                                   verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres:          de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt

                                   uitgeoefend;

Arts:                           de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is

                                   verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent/coach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. Dit mag na afloop van het consult middels QR of Betaalverzoek óf vooraf via factuur als er een afspraak is gemaakt over het tarief voor meerdere consulten. Betaling vindt ALTIJD rechtstreeks plaats aan de gewichtsconsulent. Deze is NIET verantwoordelijk voor uw declaraties of beslissingen van uw zorgverzekeraar. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient meteen na het consult af te rekenen of als anders is afgesproken; de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Cliënt is op de hoogte van het feit dat consulten buiten kunnen plaatsvinden, dit geheel op eigen risico.

Artikel 10: Privacyverklaring

Tiny Slomp.nl – Lekker in je vel, gevestigd aan Drachtsterweg 70, 9865 VJ OPENDE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:

Tiny Slomp.nl  – Lekker in je vel

Drachtsterweg 70, 9865 VJ OPENDE

06-11087150

Tiny Slomp is de Functionaris Gegevensbescherming van Tiny Slomp.nl. Zij is te bereiken via info@tinyslomp.nl . Tevens heeft dhr E.J. van der Meulen toegang tot deze gegevens als zijnde systeembeheerder- en beveiliger.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tiny Slomp.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tiny Slomp.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid

– Biometrische gegevens (gewicht/vetpercentage/omvang/leefstijl)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tiny Slomp.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verslaglegging behandeltraject Gewichtsbeheersing

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Tiny Slomp.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tiny Slomp.nl bewaart je persoonsgegevens digitaal op een beveiligde server. Alle communicatiemiddelen en gegevensdragers zijn beveiligd met een toegangscode.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tiny Slomp.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tiny Slomp.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewichtsconsulente Tiny Slomp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tinyslomp.nl

Tiny Slomp.nl  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 11: Klachtenregeling BGN

Leden van de BGN geven advies en begeleiding op basis van de handboeken welke door de BGN zijn opgesteld. Zorgvuldigheid bij de uitoefening van deze taak staat uiteraard voorop. Zoals bij elke beroepsgroep kan het niettemin gebeuren dat een cliënt ongenoegen heeft over het functioneren van een lid. De BGN kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van gewichtsbegeleiding in het algemeen, alsmede het voorzien in een procedure om op voorkomende klachten adequaat te kunnen reageren. Voor het indienen van een klacht geldt de volgende procedure: Cliënt dient de klacht eerst bespreekbaar te maken met zijn behandelend gewichtsconsulent, het betreffende lid. Als dit niet tot een gewenste oplossing leidt, deponeert de cliënt de klacht schriftelijk bij het secretariaat van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.